ปัญหาของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

Problems of Construc […]