ความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมสาหรับมาตรฐานการบัญชีปรับปรุง 2552 ของผู้สอนวิชาชีพบัญชี

บุญสนอง สว่างโรจน์

ปัญหาของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

Problems of Construc […]

ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ในจังหวัดปทุมธานี

The Knowledge and Un […]