การสำรวจความคิดเห็นของถานประกอบการต่อการใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์กำหนดค่าจ้างสำหรับแรงงานฝึมือ

Entrepreneur Viewpoi […]

การศึกษาอัตราค่าจ้างเฉลี่ยตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

The Study on Average […]