ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับปัญหา เรื่องที่มาของ “มาลัยเถา” ที่รองรับเจดีย์ทรงระฆังกลมในศิลปะอยุธยาพุทธศตวรรษที่ 20-21

The problem about th […]