การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโซ่อุปทานสำหรับแผ่นยางพาราดิบไม่เรียบ : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส

A Risk Analysis of S […]

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของปลายแขนกลสำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ

By ยงยุทธ์ เสียงดัง, […]

การใช้น้ำยางพารามาปรับปรุงสมบัติด้านกำลังและการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของคอนกรีตมวลเบาและคอนกรีตบล็อก เพื่อพัฒนางานวัสดุก่อสร้างและหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

A Using Para Rubber […]

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพารา :กรณีศึกษา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

Analysis of Cost and […]

การศึกษาความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราพื้นที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Needs Assessment Stu […]