ปัจจัยที่มีผลต่อการแยกลิกนินจากเยื่อคคราฟท์ไม้ยูคาลิปตัสด้วยกรดเปอร์ออกซีแอซิติก

Factors Affecting th […]

ประสิทธิภาพของน้ำมันขมิ้นชันและน้ำมันยูคาลิปตัสในการควบคุมด้วงงวงข้าวสาร

Efficacy of Turmeric […]