การกำจัดไอออนของโลหะทรานซิชันออกจากสารละลายด้วยฟีนอลซัลโฟนิก-ฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน

Transition Metal Ion […]