ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค : กรณีศึกษารถยนต์มิตซูบิชิแลนเซอร์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Factors Affecting Co […]

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อรถยนต์นิสสัน มาร์ช ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

โดย อัจฉรา อินทรีย์ว […]

ภาพลักษณ์ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในมุมมองของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร

Image of Toyota Moto […]

ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านรถยนต์ที่มีอิทธิพลต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ ในเขตจังหวัดปทุมธานี

Personal Factors and […]

ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดปทุมธานี

Attitude and Behavio […]

พฤติกรรมหลังการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลญี่ปุ่นประเภทซีดานของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี

Post-Purchase Behavi […]