ความรู้ ความเข้าใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทางระบบคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

The survey of people […]

ความรู้ ความเข้าใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทางระบบคอมพิวเตอร์ :กรณีศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

The survey of people […]

กระบวนการยอมรับการสอบเลื่อนตำแหน่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของพนักงานธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

Innovation Decision […]

การมีส่วนร่วมและการยอมรับของพนักงานต่อระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ERP-SAP กรณีศึกษา พนักงานฝ่ายการเงินสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Participation and Ac […]

ปัญหาวิธีป้องกันและนโยบายด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ของธุรกิจประกอบรถยนต์

Problems, Protection […]

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จัดการสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี

Application of Geogr […]