การพัฒนาระบบถ่ายภาพมุมสูงควบคุมระยะไกลแบบพ่วงติดท้ายรถแทรกเตอร์ ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลภาพถ่ายดิจิตอล สำหรับการตรวจวัดอัตราการเจริญเติบโตของพืชและปริมาณวัชพืช ในพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง

By เกรียงไกร แซมสีม่ […]