การประเมินผลการนำระบบบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มาใช้กับพนักงานสายปฏิบัติการคลังธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)พุทธศักราช2550

The Evaluation by Qu […]