ทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการลินุกซ์อูบุนตู : กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

Attitudes and Satisf […]