การยอมรับระบบค้นหาและจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ (E-Document)ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

The acceptance of el […]

คุณภาพระบบจัดการความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Quality of customer […]

ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดการระบบสารสนเทศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Current Situations a […]