สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ERP-SAP ในประเทศไทย

Survey on User Satis […]

การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับการนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรมกรณีศึกษาในภาคตะวันออกจังหวัดระยองและชลบุรี

The Study of Informa […]

ทัศนคติเกี่ยวกับการนำมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2005)มาใช้ในองค์กรกรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

Attitudes toward the […]