ความเร็วในการยอมรับนวัตกรรมขององค์กร : กรณีศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วในการยอมรับระบบอีเมลล์ Lotus Notes ขององค์กรทางธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย

Rate of Adoption of […]