อิทธิพลจากปัจจัยค่าน้ำหนักที่ส่งผลต่อความแม่นยำในงานจำแนกประเภทโดยระบบโครงข่ายประสาทเทียม

The Effect of Weight […]