การออกแบบและวิเคราะห์การติดตั้งระบบโฟเตโวลตาอิก ขนาด 10 กิโลวัตต์สูงสุดสำหรับปั๊มน้ำพุ 3 เฟส เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายการไฟฟ้า

Design and analysis […]