การวัดประสิทธิภาพของระบบไร้เอกสาร(Paperless)ในงานศุลกากรด้านพิธีการส่งออกของตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร

Efficiency Measureme […]