คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบ GFMIS (กรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ)

โดย กนิษฐา สุดโต ปี […]

ผลกระทบการใช้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ที่มีผลต่อคุณภาพรายงานการเงินของหน่วยงานราชการ : กรณีศึกษา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

The impact of applyi […]

ประเมินผลการนำระบบ GFMIS มาใช้ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Assessment of us […]