จลนพลศาสตร์การอบแห้งปลาข้าวสารด้วยลมร้อนและรังสีอินฟราเรด

By จุฑารัตน์ ทะสะระ, […]