การออกแบบตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิกปรับตัวได้โดยใช้ทฤษฏีฟัซซีลอจิกปรับตัวได้และจีนีติกอัลกอริทึม

Active Power Filter […]