กลยุทธ์การพยากรณ์เชิงปริมาณเพื่อจัดการวัสดุคงคลัง ตามแนวคิดระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี : กรณีศึกษา บริษัท พรอสเพอริตี้ คอนกรีต จำกัด

Strategic Quantitati […]

การพยากรณ์ปริมาณวัสดุคงคลังตามแนวคิดระบบการผลิตแบบพอเหมาะกรณีศึกษาบริษัทไอดีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง

The Inventory Foreca […]