การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7E เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ในวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3

Learning Management […]

ผลการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม วิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Effect of social env […]

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มศูนย์พัฒนาวิชาการนาเฉลียง ห้วยโป่ง ยางงาม

The development of l […]