การหาตำแหน่งและขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายในระบบจำหน่ายโดยวิธีการเคลื่อนตัวของกลุ่มอนุภาคที่เหมาะที่สุด

Optimal placement an […]