การประยุกต์ใช้แนวคิดด้านการตลาดในการบริการของบุคลากรทางการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Application of Marke […]

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานคลินิกพิเศษ กรณีศึกษา : คลินิกพิเศษทันตกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มศว

Overall Operation An […]