การเจริญเติบโต การงอกและปริมาณน้ำมันของเมล็ดสบู่ดำในระยะพัฒนาของผล

Growth, Germinabilit […]

การผลิตสบู่ดำในสภาพดินเหนียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Jatropha Production […]