การพัฒนาเว็บชุมชนนักปฏิบัติสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The development of c […]

การรู้จำผู้พูดโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคลัสเตอร์ริ่ง

New technique of spe […]