การเตรียมอนุภาคพอลิ(เมทาคริลิค แอซิด-บล็อก-สไตรีน) ด้วยรีเวอร์สซิเบิลเชนทรานสเฟอร์แคตตาลิส อิมัลชันพอลิเมอไรเซชัน โดยใช้พอลิเมทาคริลิคแอซิด-ไอโอไดด์ เป็นสารลดแรงตึงผิวและสารควบคุม

Preparation of poly( […]

ปัจจัยในการย่อยน้ำมันในน้ำเสียสังเคราะห์โดยเอนไซม์และจุลินทรีย์

Factors in Digesting […]