การเตรียมและวิธีทดสอบสารต้านจุลชีพจากแบสิลัสเพื่อควบคุมศัตรูพืชและสัตว์

Preparation and Exam […]