ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)ที่มีต่อสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลรูปแบบใหม่(สิทธิประโยชน์ประกันสังคมร่วมกับสวัสดิการบริษัทฯ)

The Employee’s Opini […]

การรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตน (กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน) ที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลหลัก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร

The Perception Benef […]