ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคาส่งผลต่อความคาดหวังสินค้าเพื่อชุมชนของผู้บริโภคในเขตอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

Product and price fa […]