การผลิตสื่อภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Production of Pu […]

ความต้องการข่าวสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษา วิทยาเขตพณิชยการพระนครที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน

Information Needs, U […]