การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติคที่ผลิตแบคเทอริโอซินเพื่อใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร

Isolation of bacteri […]

คุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยาของอาหารที่จำหน่ายในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Chemical and Biologi […]