การควบคุมอินเวอร์เตอร์สามเฟสโดยใช้โมเดลการควบคุมแบบทำนายค่ากระแสไฟฟ้า

The control of three […]