การเตรียมอนุภาคพอลิสไตรีนด้วยรีเวอร์สซิเบิลเชนทรานสเฟอร์แคตตาลิสพอลิเมอไรเซซันในกระบวนการสังเคราะห์แบบอิมัลชัน

Preparation of polys […]