ชุดฝึกอบรมบนเว็บ ด้วยการสอนแบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Web – based tr […]

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการเรียนการสอนบนเว็บแบบสืบเสาะเรื่อง การใช้โปรแกรม PHOTOSHOP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Achievement of web-b […]

การพัฒนาการสอนผ่านเว็บด้วยการเรียนรู้แบบนาตนเอง วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

The development of w […]

การพัฒนาเลิร์นนิงออบเจ็กต์บนแท็บเล็ต เรื่อง งานประดิษฐ์ของฉันที่มีต่อผลงานสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Development of learn […]