การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เปรียบเทียบกลุ่มบริษัทยุโรป อเมริกาและญี่ปุ่น

Perception of organi […]

ทัศนคติเกี่ยวกับการนำมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2005)มาใช้ในองค์กรกรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

Attitudes toward the […]