ประมาณการจำนวนอุปกรณ์สำหรับระบบจำหน่าย 24 kV โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

Equipment Estimating […]