เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามเฟสโดยใช้มอเตอร์แบบกระตุ้นตัวเองด้วยตัวเก็บประจุ

Capacitance Self-Exc […]

ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำสามเฟส

Experimental Kits of […]