การควบคุมเสถียรภาพชั่วครู่ในระบบไฟฟ้าด้วย TCSC โดยพิจารณาเงื่อไขลำดับการทำงานของรีเลย์ป้องกันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Control of transient […]

การศึกษาเสถียรภาพสภาวะชั่วครู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวของแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า ในกรณีจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระ

A study on transient […]

การหาตำแหน่งและขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายในระบบจำหน่ายโดยวิธีการเคลื่อนตัวของกลุ่มอนุภาคที่เหมาะที่สุด

Optimal placement an […]