การตรวจจับสัญญาณดีสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพิกัด 21 kV: กรณีศึกษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของ บริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

Partial discharge si […]

การออกแบบวงจรแปลงผันแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง แบบ 12 พัลส์ สำหรับระบบเชื่อมโยงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันน้ำขนาดเล็ก

Design of 12-pulse A […]

การหาตำแหน่งและขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายในระบบจำหน่ายโดยวิธีการเคลื่อนตัวของกลุ่มอนุภาคที่เหมาะที่สุด

Optimal placement an […]