ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคสำหรับใช้ในบ้านพักอาศัย ในเขตอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี

Marketing Factors Af […]

ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อคุณค่าตราสินค้าตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

The Trademark Level […]

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสำคัญของการใช้บริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chiller) ของผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

Factor of an Importa […]