การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยครีบวางขวาง

By สุริยา โชคเพิ่มพู […]

การเหมุนเวียนพลังงานของระบบการผลิตนำแข็ง

Energy Recycle of Ic […]