อิทธิพลของมุมปะทะของครีบวางขวางต่อการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลภายในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบด

By ภัทรพันธ์ ทองยศ, […]