การเตรียมแผ่นฟิล์มต้านเชื้อจุลินทรีย์ของพอลิแอลแลคติกแอซิด/เซลลูโลสสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

Prepatation of antim […]

การศึกษาทดลองกระบวนการหมักเอทานอลจากฟางข้าวและชานอ้อย

An Exploratory Study […]