การพัฒนาการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ขาดหายบนแผงวงจรพิมพ์ด้วยการประมวลผลภาพโดยใช้เทคนิคการนับพิกเซล

The Development of M […]

การแยกชนิดกระดาษลูกฟูกด้วยเทคนิคการนับพิกเซล

Corrugated cardboard […]