ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ: การหาระดับความหมายของคำแสดงความแน่ใจในภาษาไทย

DSS: Thai Certainty […]

การศึกษาความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

Gratification Level […]