การยอมรับเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์: กรณีศึกษาระบบนำทางในรถยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร

The Acceptance of Ge […]