การรับรู้ความสามารถแห่งตนและการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยงาน โลจิสติกส์

Influences of Percei […]

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชั่นมายโมในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors affecting on […]

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี

The Instruction of P […]

ปัจจัยการเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยนำทาง (GPS)ในรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

Factors for Selectin […]

ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานเทคโนโลยีโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

The Satisfaction wit […]