คุณสมบัติเชิงความร้อน และเชิงกลของนาโนคอมโพสิท ระหว่างพอลิ (เอสเทอร์คาร์บอนเน) กับไฮดรอกซีอะพะไทท์ นาโนคริสตัล*

Thermal and Mechanic […]